Технологии за работа с ученици със специфични нарушения на способността за учене

Програмата представя образователни и терапевтични технологии на работа с ученици със специфични нарушения на способността за учене. Внасят се интерпретации на предупредителни знаци, демонстрирана симптоматика, диференциални характеристики, идентифициране и оценяване на специфичните нарушения на способността за учене. Обучаваните се запознават с различни технологии на образователни и терапевтични интервенции, както и с ефективната им апликация към конкретните проявления на дислексия, дисграфия и дискалкулия. В програмата се интерпретират различни видове образователни технологии, терапевтични интервенции, генерални и специфични стратегии за работа в за ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия в проибщаващата класна стая. Анализират се особеностите на индивидуалното програмиране. Прецизира се използването на помощни средства и асистиращи технологии с ученици със специфични нарушения на способността за учене. Интерпретират се модели на подкрепа и работа с родителския контекст. 

Целта на програмата е придобиване на академични, педагогически, комуникативни и организационни компетентности чрез усвояване на иновативни образователни технологии и методи на преподаване и оценяване за работа с ученици със специфични нарушения на способността за учене, като обучението се ориентира в зависимост от индивидуалните им потребности. Обучаемите ще познават потребностите на всеки ученик и ще умеят да планират дейности за индивидуална работа и за подкрепа, да оценяват диференцирано резултатите на учениците, да използват модели на позитивно възпитание за обучение, основаващо се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. Обучаваните ще умеят да поощряват и подкрепят родителите на учениците, както и ще умеят да осигуряват подкрепяща и безопасна среда и създава условия за разработване и изпълнение на политики за подкрепа за личностно развитие на ученика, за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор: Дора Левтеровадоктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверение с образователни кредити.

За повече информация: 0877183842 или на office@niopp.eu