Обучители

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Неда Балканска е доктор и доцент по специална педагогика. Доказан специалист в сферата на образованието на децата и учениците със слухово-речеви нарушения. Автор на собствена методика за работа с деца.

Дора Левтерова е доктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Емамуела Стоилова е доктор по специална педагогига. Педагог на деца със зрителни затруднения. Координатор на проект по Еразъм+ на Националната асоциация на ресурсните учители.Преподавател в университет.

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Калина Христова е магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Има опит в работа с деца със специални образователни потребности и деца в конфликт със закона. Завършила програма за организирани на общности на Държавния департамент на САЩ.

Стоян Павлов е магистър по педагогика. Специализирал в сферата на обучението на деца със сензорни нарушения. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ.

Анет Маринова е магистър по клинична социална работа в Нов български университет, има опит в създаването на служба за психологическо консултиране и подкрепа на деца със специални образователни потребности и деца в риск в училище; специализирала е клинична социална работа с деца и семейства в Колеж Смит, Масачузетс и се е обучавала по програма за приобщаващо образование в Уайлтфилд център за подкрепа при специални образователни потребности на деца в училищна възраст, Лондон; образователен експерт е в сдружение "Дете и пространство", член на Българско общество за лаканианска психоанализа.

Анна Иванова е магистър по специална педагогика. Сензорен терапевт. Изкарала обучение по сензорна интеграция при проф.Кристияне Кул и един от малкото сензорни терапевти в страната.

Анна Янина е международен консултант и застъпник в сферата на хората с увреждания.  От 10 години работи за включването на помощни средства в обучението на деца със специални образователни потребности.

Петър Лазаров е магистър по ерготерапия. Води обучения по ерготерапия в училище и социалните услуги. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ.

Милена Минкова е магистър по психология. Сензорен терапевт. Изкарала обучение по сензорна интеграция при проф.Кристияне Кул.

Илейн Страдърс (Elaine Struthers Phd) е доктор по Ерготерапия и Сензорна терапия от Университета в Тексас, Ел Пасо, САЩ. Тя е изтъкнат международен консултант и обучител в сферата на сензорната интеграция и притежава дългогодишен опит в дизайн и провеждане на терапия за деца и ученици от аутистичния спектър. Притежава множество квалификации и дипломи, автор на статии в изтъкнати американски и европейски научни издания. 

Янка Тоцева е доктор по педагогика, доцент по педагогическа реторика и дидактика и професор по теория и управление на образованието. Доказан експерт в сферата на образованието и комуникацията. Автор на повече от 10 книги  и над 100 публикации у нас и в чужбина, голяма част от които, свързани с интеркултурно образование и работа в мултикултурна  училищна среда.

Йосиф Нунев е доктор и доцент по теория на възпитанието и дидактиката (приобщаващото образование). Доказан експерт в сферата на педагогическите аспекти на приобщаващото образование и интеграция в българското общество. Притежава множество изследвания, публикации и доклади свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Радка Желева е магистър по публична администрация и история.  Доказан експерт в сферата на образованието и управлението на образователния процес в системата на предучилищното и училищното образование. Повече от 10 години  се  е занимавала с организационна дейност - да координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на средното образование.

Цветомира Ангелова е доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Катерина Караджова  e  доктор по педагогика и професор по специална педагогика. Доказан експерт в областта на приобщаващото образование. Автор е на множество  публикации в сферата на приобщаващото образование, както и на учебни програми за дистанционно обучение на магистри чрез Мудъл-платформа. Участик в изследователски проекти за диагностика, методически насоки в работата с деца и интелектуални затруднения.