Стратегии за разпознаване, преподаване и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в условията на приобщаваща среда

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти – ресурсни учители, общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. 

Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, организирането на предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда, практическата работа по методика за оценка на индивидуални потребности на деца и ученици със СОП, разработване на планове за подкрепа в зависимост от необходимата подкрепа. Обхваща разпознаване на ранните маркери за различни видове затруднения. Запознава учителите с основните характеристики на ученици с различни групи затруднения – обучителни трудности, умствена изостаналост, аутистичен спектър, физически увреждания, синдром на Даун, сензорни нарушения. Представят се основни методики и стратегии за подпомагане на деца и ученици с различни нива на успеваемост в групата или класа. В програмата се отделя внимание и на процеса на взаимодействие с родителите и другите членове на екипа на всяко дете.

Целите на програмата са:

 • Изясняване на  ролята на професионалиста в контекста на приобщаващото образование.
 • Разбиране за ролята  на всеки член от персонала на детската градина или училището и взаимодействието помежду  им.
 • Екипна комуникация по случай: Екипите за подкрепа за личностно развитие, управление на документация – план за подкрепа, индивидуален план, програма, текущи оценки и др.
 • Работа по методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП
 • Разпознаване на някои маркери за патология в детска възраст на фона на познаване на  етапите на детско развитие
 • Познаване на въздействието на увреждането върху развитието на децата.
 • Познаване и прилагане на приложими методи и подходи за развитие на когнитивни, емоционални, комуникативни, двигателни и социални умения у децата.
 • Развиване на умения за партньорство с родителите

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование
 • Учители – начален етап
 • Учители – целодневна организация
 • Учители – прогимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Специални педагози

Методи на обучение:

 • Практическа работа за писане на план за подкрепа и оценка на индивидуални потребности
 • Ролеви игри
 • Учене чрез правене и преживяване, решаване на практически казуси
 • Интерактивни методи - power-point презентации; видео файлове и филми
 • Работа по групи
 • Дискусия

Лектори:

Калина Христова е магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Има опит в работа с деца със специални образователни потребности и деца в конфликт със закона. Завършила програма за организирани на общности на Държавния департамент на САЩ. 

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com