Сензорна интеграция при деца и ученици със СОП

Програмата интерпретира теоретико-методични, невропсихологични и неврокогнитивни основи на сензорната интеграция при деца и ученици със специални образователни потребности. Внасят се анализи на интеграцията на обработката на сензорна информация, сензорните персонални предиктори и сензорно интегративните дисфункции при деца и ученици със специални образователни потребности. Изгражда се цялостна представа за ефективните апликации на сензорна детекция, сензорна модулация и сензорна дискриминация при деца и ученици със специални образователни потребности.

Специално внимание се отделя на различните компоненти на сензорно-интегративното обучение и стиловете на учене според сензорните предпочитания на деца и ученици със специални образователни потребности.

С практическа насоченост се прецизират основни подходи и техники за прилагане на сензорната интеграция при деца и ученици със специални образователни потребности, както в индивидуални форма на обучение, така и в условията на приобщаващата класна стая.

Целта на курса е придобиване на когниции и компетенции за работа със сензорно-интегративни технологии и техники с деца и ученици със специални образователни потребности и повишаване на педагогическата и академичната компетентност.

Програмата е насочена към:

 •          Учители – начален етап
 •          Учители – прогимназиален етап
 •          Учители – гимназиален етап
 •          Ръководител направление ИКТ
 •          Педагогически съветници, психолози
 •          Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 •          Корепетитори, хореографи, треньори
 •          Учители - предучилищно образование
 •          Учители - целодневна организация

Методи на обучение:

В процеса на обучение по програмата ще се използват информационно-рецептивни, обяснително-илюстративни и интерактивни методи на обучение като:

 •          лекция и беседа;
 •          ситуационни методи – казуси и ролеви игри;
 •          дискусионни методи –брайнсторминг, дискусия и дебати;
 •          емпирични методи – моделиране в условията на диалог.

Лектор: Дора Левтерова е доктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com