Развиване на емоционалната интелигентност в деца и ученици

Учителската професия е сред най-динамичните и творчески занимания с обмен на голямо количество емоции и лично въвличане. Работещите в сферата на образованието са изправени пред предизвикателството да актуализират ежедневно подходите си при взаимодействие с децата. Творческия подход прилаган с повече емоция и активно въображение, подпомага качествено развитието на емоционална интелигентност сред децата. Емоционалната интелигентност (ЕИ) е ключова за овладяване на собствените емоции и разпознаването на чуждите. ЕИ има пряка връзка с мотивацията за учене и социалните умения на децата.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Учители – гимназиален етап
  • Директори
  • Заместник-директори
  • Педагогически съветници, психолози
  • Възпитатели в общежитие
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

1. Повишаване на креативността на педагози и специалисти, измерена като съотношение между дидактични и практични(творчески) задачи към учениците.
2. Запознаване с характеристиките на емоционалната интелигентност и пътищата за нейното развитие в учебните часове.
3. Включване в учебния процес на техники за развитие на емоционалната интелигентност и социални умения.
4. Развитие на емоционална интелигентност, като баланс на академичната интелигентност.

Методи на обучение:
1. Тренинг - групова психологическа работа. 2. Създаване на мозъчни карти. 3. Психологически тестове. 4. Самонаблюдение. 5. Интерактивни игри 6. Методи за включване на активното въображение и креативност. 

Лектор: Александър Кръстев, доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com