Ранни предиктори за обучителни трудности, характерни за предучилищната възраст

Програмата включва темите:

Основни понятия, терминологична проблематика

Прояви на обучителните трудности – нарушения на четенето, писането, математическите операции и способността за учене; когнитивни и емоционално-поведенчески отклонения

Причини за поява на обучителни трудности

Необходимост от ранна идентификация на предстоящи обучителни трудности

Видове предиктори, появяващи се в горна предучилищна възраст – специфични прояви на отделните предиктори

Методи за идентификация на предикторите за предстоящи затруднения в ученето

Препоръчителни превантивни действия при наличието на отделните предиктори

Роля на специалистите и екипните взаимодействия в осъществяването на превантивните дейности

Целта на програмата е да повиши компетенциите на специалистите, работещи с деца с доказани или с предстоящи обучителни трудности, като е особено подходяща за работещите в сферата на предучилищното образование ресурсни учители, логопеди и предучилищни педагози. Знанията за ранните признаци за обучителните трудности, забележими в горната предучилищна възраст (5-7 години), са особено необходими, тъй като позволяват те своевременно да бъдат идентифицирани и подложени на специализирани превантивни въздействия, смекчаващи проявите на обучителните трудности в начална училищна възраст. С програмата се създават умения за диференциране случаите на предстоящи обучителни трудности и прилагане при тях на комплексна система от превантивни мерки.

Програмата е насочена към:

  • учители - предучилщно образование
  • учители - начален етап
  • директори
  • заместник директори
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор: 

Цветанка Ценова – преподавател по логопедия и по специална педагогика, доктор на науките, професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем ръководител на Катедрата по специална педагогика и логопедия. С дългогодишен опит в логопедичната практика и в научно-изследователската дейност, които са основата за създаването на трудовете й. В периода 2001-2017 година има издадени осем книги с теоретично и с практико-приложно съдържание. Приоритетен е интересът ѝ към нарушенията в овладяването на устния и на писмения език и методите за тяхното преодоляване.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com