Работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск в училище

Обучението въвежда практическото измерение за прилагане на работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск в училище, съгласно разпознаването на тези групи в нивото на допълнителна подкрепа. В него намира място специфичният контекст на образователната среда и промените в нея с регламентите в новите образователни политики - законът и наредбата за приобщаващо образование. Работа по случай в училище използва дете-центриран подход, при който помагащата практика се ориентира от потребностите на детето, неговото участие, сътрудничеството с родителите и активното взаимодействие на екип за подкрепа. Методът е използван в практиката на обучителя в служба за психологическо консултиране базирана в училище.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Учители – гимназиален етап
  • Директори
  • Заместник-директори
  • Педагогически съветници, психолози
  • Социални работници в училище;
  • Екипи за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището;
  • Специалисти от регионалните центрове за подкрепа.

Цели на програмата:
Да представи знания за подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование. Да представи знания за метода "Работа по случай" в практиката на помагащите професии и спецификите при прилагането му в образователен контекст. Да формира умения за въвеждане на индивидуален подход към детето и последващите аспекти на промяна в неговата обучителна ситуация с импликации за промяната в личноството развитие на детето. Да формира умения за комуникация с различни специалисти и координиране на екипната работа в училище.

Методи на обучение:
В обучението ще бъдат използвани презентация, обсъждане на казуси от практиката на участниците, работа в малки групи и ролеви игри.

Лектор: Анет Маринова е магистър по клинична социална работа в Нов български университет, има опит в създаването на служба за психологическо консултиране и подкрепа на деца със специални образователни потребности и деца в риск в училище; специализирала е клинична социална работа с деца и семейства в Колеж Смит, Масачузетс и се е обучавала по програма за приобщаващо образование в Уайлтфилд център за подкрепа при специални образователни потребности на деца в училищна възраст, Лондон; образователен експерт е в сдружение "Дете и пространство", член на Българско общество за лаканианска психоанализа.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com