Приобщаващо образование при деца и ученици с нарушено зрение

Програмата е базирана на 32 учебни часа и дава 2 кредита. Тя може да бъде полезна за общообразователни учители от сферата на предучилищното и училищното обучение, имащи в групите или класовете си деца и ученици с нарушено зрение, така и за ресурсни учители, които се нуждаят от базисни познания за работата с тази категория деца и ученици, както и за всички други заинтересовани педагогически кадри и помощен персонал.

Обучението предлага основни познания за:

 • Основните характеристики на децата и учениците с нарушено зрение;
 • Особеностите в обучението на децата и учениците с нарушено зрение в приобщаващата среда;
 • Възможни и необходими адаптации и модификации в учебните методи за децата и учениците с нарушено зрение в приобщаващата среда;
 • Брайловото писмо и уголеменият шрифт като начини за четене и писане при ученици с нарушено зрение.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Педагогически съветници, психолози
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

Целите на тази програми са насочени към предлагане на основни познания и умения в следните направления:

 • Познаване на особеностите и  характеристиките, типични при децата и учениците с нарушено зрение;
 • Познаване на особеностите в обучението на децата и учениците с нарушено зрение в Приобщаващата среда;
 • Базисни умения за модифициране и адаптиране на основните учебни методи за деца и ученици с нарушено зрение в приобщаващата среда;
 • Познаване и ползване на базисно ниво на брайловото писмо и на уголемения шрифт като алтернативни средства и начини за четене и писане при ученици с нарушено зрение в условията на приобщаващата среда.

Методи на обучение:

 • Power-point презентации;
 • Дискусии;
 • Практическа работа с брайлова машина, с брайлова плоча и шило, с маски на очите и със симулиращи очила, с бял бастун;
 • Ролеви игри.

Лектор: 

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Цена на обучението: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1154/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com