Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности

Обучението „Помощни средства и технологии в процеса на обучение за деца и ученици със специални образователни потребности” цели да даде на педагогическите специалисти необходимите научни знания, умения и компетентности за съвременните ниско и високо технологични помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и тяхното приложение в образователния процес.

Цели на програмата:
Целта на обучението е да запознае участниците със съвременните помощни средства и технологии в процеса на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности в детската градина и училище.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Учители – гимназиален етап
  • Директори
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 

Методи на обучение:

  • Учене чрез правене и преживяване
  • Интерактивни методи
  • Работа по групи
  • Дискусия

Лектор: Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1171/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com