Подкрепа на професионалисти чрез взаимно учене

Програмата „Подкрепа на професионалисти чрез взаимно ученее насочена към всички педагогически специалисти –общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, които са пряко свързани с образованието на деца и ученици. Ще се разгледа модела на социално учене и ползите от създаване на учещи се общности. Ще бъдат представени и ще се даде възможност за изпробване на  различните методи за изграждане на професионално учещи се общности. Чрез включване в програмата се очаква участниците да повишат мотивацията си за професионално развитие и компетенции, а също така да се използва и за превенция на бърнаута при учителите.

Целите на програмата са участниците:

-          Да се запознаят с моделите за изграждане на професионална учеща се общност

-         Да повишат разбирането за важността на формирането на подкрепяща се общност от професионалисти

-          Да развият умения за самоорганизиране на ученето и взаимно учене с колеги

-       Да споделят и търсят общи решения и подкрепа

Програмата е насочена към:

  • учители - предучилищно образование
  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • учители - целодневна органзация
  • учители - гимназиален етап
  • директори
  • заместник директори
  • педагогически съветници, психолози
  • корепетитори, хореографи, треньори
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор:

Калина Христовабакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. 

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com