Планиране, организация, управление и контрол на образователния процес в училищата

Въвеждащо и продължаващо обучение за повишаване на квалификацията на директори и заместник-директори за постигане на по-добри резултати от образователния процес в училищата: 1. Прилагането на формите на обучение и училищните учебни планове към тях. 2. Образователен процес в средищни и защитени училища. 3. Подобряване на образователния процес чрез вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование при самооценяване на училището. 4. Решения на ПС в началото, по време и при приключване на учебната година. 5. Заповеди издавани от директор на училище в началото, по време и при приключване на учебната година.

Програмата е насочена към:

  • Директори
  • Заместник-директори

Цели на програмата:
1.Да се подобрят управленските компетентности на директори и заместник-директори в съответствие със ЗПУО и държавните образователни стандарти. 2. Да формира широк обхват от компетентности в дейността на директора и заместник-директора, регламентирани в техния професионален профил. 3. Подобряване на професионалните им умения чрез повишаване на количества от знания за работата и поддържане на работния капацитет. 4. Подпомагане на теоретичната и практическа подготовка на директорите на училищата и техните заместници в процесите на управление и разпределяне на отговорности през учебната година. 5. Повишаване на организационните и управленски компетентности на назначени за първи път на длъжност директор и заместник-директор на училище.

Методи на обучение
1. Лекция с презентация и самостоятелна работа 2. Дискусия 3. Казус - чрез самостоятелно прилагане на знанията 4. Методът на проектите – с основни етапи – избор на тема; определяне на целите и задачите; планиране на работата и очакваните резултати; предоставяне на резултатите 5. Интерактивни методи на обучение 6. Евристичните и изследователски методи за постигане на съзнателно творческо мислене за развитие на нови идеи.

Лектор: Радка Желева  е магистър по публична администрация и история.  Доказан експерт в сферата на образованието и управлението на образователния процес в системата на предучилищното и училищното образование. Повече от 10 години  се  е занимавала с организационна дейност - да координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на средното образование.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com