Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Базирана е на 16 часа и дава 1 кредит. Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, в частност оказването на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда. Подробно се описва механизма за координация между институциите, имащи отношение към процеса на приобщаване, както и дейностите на екипите за подкрепа на личностното развитие. Разглеждат се основните видове специални образователни потребности и маркерите за ранно разпознаване. Програмата дава яснота за адаптиране на средата и методи и средства за преподаване в зависимост от индивидуалните потребности на децата и учениците.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Ръководител направление ИКТ
  • Педагогически съветници, психолози
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • Учители - предучилищно образование
  • Учители - целодневна организация

Цели на програмата:

Целта на програмата е преминалият през нея да притежава теоретични знания за деца и ученици със СОП и да придобие практически умения за осъществяване на адекватна според нуждите допълнителна подкрепа на нуждаещите се. Да познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава, и съобразени с индивидуалните потребности на ученика, към когото е насочено. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и се ориентира за откриване на ранни маркери за нарушения. Преминалият през програмата да познава процеса на оказването на допълнителна подкрепа на децата и учениците.

Методи на обучение:

• Практическа работа за писане на план за подкрепа и оценка на индивидуални потребности; • Ролеви игри. • Учене чрез правене и преживяване, решаване на практически казуси • Интерактивни методи - power-point презентации; видео файлове и филми; • Работа по групи • Дискусия

Лектор: Калина Христова е магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Има опит в работа с деца със специални образователни потребности и деца в конфликт със закона. Завършила програма за организирани на общности на Държавния департамент на САЩ.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1167/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com