Одит и планиране на достъпността на архитектурната и физическата среда за деца и ученици със специални образователни потребности на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

В съдържателен план обучителната програма разглежда изискванията на нормативната уредба, терминологичните понятия, характеристиките на универсалния и специализирания дизаин на средата в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. Изясняват се параметрите и изискванията за осигуряване на архитектурна, физическа и специализирана подкрепяща среда и се дават насоки за планиране и формуляр за оценка на съществуващите сгради и среда, за да се определят характеристиките на елементите, които се нуждаят от адаптиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование ангажирани с осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. Програмата за обучението е структурирана по начин, който дава необходимите компетенции и инструменти на участниците да одитират достъпността на архитектурната и физическа среда и да планират необходимата организация за осигуряването и. Планираните практически дейности в обучението ще подпомогнат участниците да използват новите знания и умения в образователната институция, която представляват.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Педагогически съветници, психолози
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалните профили на педагогическите специалисти (учители, директори, заместник-директори, психолози и педагогически съветници, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители) и са насочени към развиване на техните компетентности по отношение на знания и умения, в следните области:

 • Да се повишат знания за актуалните изисквания на нормативната уредба, терминологичните понятия и характеристиките на достъпната архитектурна, физическа и специализирана подкрепяща среда съобразена с универсалния и специализирания дизаин в институциите в системата на предучилищното и училищно образование;
 • Да  сe формират знания и умения за използване на сборник от формуляри (оценъчни списъци) за одит на сградите и средата за тяхното съответствие с нормативната уредба за изграждане на общодостъпна среда в институциите в системата на предучилищното и училищно образование;
 • Да се усъвършенстват уменията за планиране, създаване и организиране на достъпна образователна среда съобразена със специфичните изисквания за различните видове увреждания.

Методи на обучение:
В хода на обучението ще се прилагат съчетание от методи на обучение на възрастни, комбиниращи техники използвани при традиционното учене и ученето чрез преживияване. • Кратка теоритична презентация; • Дискусия; • Демонстрация; • Работа в групи; • Практическа работа; • Индивидуална работа.

Лектор: Лиляна Минкова, изпълнителен директор на НИОПП и НАРУ. С богат опит във финансовото ръководене и бюджетиране. Магистър по финанси и отличен презентатор.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой  кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com