Обучение за обучители на екипи за подкрепа на личностното развитие

Обучението е насочено към координатори на екипи за подкрепа на личностното развитие в детските градини, училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В рамките на програмата участниците се запознават с основите на приобщаващото образование, интерактивни методи за обучение на възрастни и супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищното образование.

Целта на обучението е педагогическите специалисти, които са го преминали да могат да провеждат информационните семинари и тренинги на членовете на екипите за подкрепа на личностното развитие в детските градини и училищата.

 Участниците ще придобият и умения в практически техники за справяне със синдрома на професионалното прегряване, който е сериозен риск за всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование.

Програмата е насочена към:

  •          Учители – предучилищно образование
  •          Учители – целодневна организация
  •          Учители – начален етап
  •          Учители – прогимназиален етап
  •          Учители – гимназиален етап
  •          Директори
  •          Заместник-директори
  •          Педагогически съветници, психолози
  •          Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Методи на обучение:

Презентация, беседа и работа в малка група.

Лектори:

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Калина Христова е магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Има опит в работа с деца със специални образователни потребности и деца в конфликт със закона. Завършила програма за организирани на общности на Държавния департамент на САЩ.

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-223/02.02.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com