Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход

Курсът включва представяне на модули, които дават теоретични знания за етническите малцинства и техните проблеми при приобщаване в образованието и съдейства за формиране на умения за решаване на проблеми, възникнали в реалната практика и изграждане на компетентности за по-успешна работа в областта на институционалното планиране и видовете подкрепа на ученици с различен етнокултурен произход.

Изградена е на базата на определението ни за приобщеното дете/ученик, че приобщеното дете/ученик е този, който независимо от своите силни и слаби страни, независимо от своето индивидуално различие, е приет добре в образователната си общност, взема дейно участие в нейната работа, радва се на уважението на всички обкръжаващи го, чувства се добре и знае, че може да разчита на всички, ценено е такова, каквото е. То има своето място в йерархията на приобщаващата общност и спомага с усилията си той самият и неговата образователна общност да стават все по-добри.

Курсът се отличава с актуалност поради необходимостта от усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите на директорите и другите педагогически специалисти за промяна на образователната среда с цел приобщаването на деца и ученици носители на различни култури и говорещи различни майчини езици.

Обучителният курс включва представяне на модели за работа в мултикултурна образователна среда, които в практиката са показали добра успеваемост, адаптация и взаимна интеграция между различните деца и ученици, вкл. и работата с техните родители.

Цели на програмата:

Курсът има за цел да предостави актуална информация за приобщаващото образование в аспекта му за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход.

Програмата е насочена към:

  •          Учители - предучилищно образование
  •          Учители – начален етап
  •          Учители – целодневна организация
  •          Учители – прогимназиален етап
  •          Учители – гимназиален етап
  •          Директори
  •          Заместник-директори
  •          Педагогически съветници, психолози

Методи на обучение:

Методиката на преподаване се основава на комуникативния модел и залага на най-новите теории и практики в обучението на децата от етническите малцинства. Базира се на интерактивни лекционни и други форми и методи на работа като анализ на казуси от практиката, симулативни игри, работа в екип, работа в малки групи, анализ на текстов и видео материал и др.

Лектори:  

Янка Тоцева е доктор по педагогика, доцент по педагогическа реторика и дидактика и професор по теория и управление на образованието. Доказан експерт в сферата на образованието и комуникацията. Автор на повече от 10 книги  и над 100 публикации у нас и в чужбина, голяма част от които, свързани с интеркултурно образование и работа в мултикултурна  училищна среда.

Йосиф Нунев е доктор и доцент по теория на възпитанието и дидактиката (приобщаващото образование). Доказан експерт в сферата на педагогическите аспекти на приобщаващото образование и интеграция в българското общество. Притежава множество изследвания, публикации и доклади свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-223/02.02.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com