Логопедичната работа в подкрепа на приобщаващото образование

Логопедичната работа е важна част от общата и допълнителна подкрепа за личностното развитие според наредбата за приобщаващото образование. Обучението е фокусирано върху няколко компонента: дифиренциране на видовете логопедична работа, ролята на логопеда в екипа за подкрепа на личностното развитие и прилагане на скрининг за ранно разпознаване на обучителните затруднения.

Обучението е с практическа насоченост и се демонстрират различни подходи и техники за работа с деца и ученици.

Цели на програмата:

  • Структуриране на логопедичната работа според нивата на обща и допълнителна подкрепа в детската градина или училището;
  • Формиране на  комптенетности за изготвяне на собствен инструментариум за подкрепа на езиково-говорното развитие в учебната дейност;
  • Насочване към използване на различни модели на скрининг на обучителните затруднения;
  • Формиране  комптентност за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.

Програмата е насочена към:

  • Логопеди, рехабилитатори и  ресурсни учители

Методи на обучение:

  • Дискусия;
  • Презентация;
  • Групова работа
  • Самостоятелна работа;
  • Решаване на практически казус от педагогическата практика.

Лектор: Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com