Ефективна комуникация и взаимодействие с родителите

Добрата комуникация и взаимодействие с родителите се оказва ключов фактор за успеха на педагогическата интеракция. За да постигнем ефективност на взаимодействието са необходими знания за семейството като социална система, за жизнения цикъл, родителските модели, кризите и трудности в семейството и как те се отразяват върху децата. Вторият аспект на обучението засяга самият процес на общуване „родител – учител“, разглеждат се нагласите на двете страни, причините за поведението на родителите и различни моделите на комуникация и взаимодействие. Голяма част от програмата е отделена на  методи и подходи за изграждане на доверие, за справяне със съпротивите, за ефективна комуникация, формиране на стратегии за разрешаване на конфликти. Засяга и все по-наболелия проблем как да работим с родители на деца с проблемно поведение и деца с обучителни трудности.

Специалистите се запознават с различни практики за включване на семействата, участват в дискусии и имат възможност да генерират нови дейности и  форми, които да допринесат за по-ефективното взаимодействие между семейство и училище.

Сред целите на настоящето обучение са да улесни процеса на общуване и взаимодействие с родителите; да въвлече родителите, като партньори в процеса на обучение на техните деца; да въведе нови методи и подходи на взаимодействиеда повишат знанията си за ефективните стилове и стратегии при общуване с родители и други заинтересовани страни.

Програмата е насочена към:

  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • учители - предучилищно образование
  • учители - целодневна организация

Лектор: Мария Гинева е обучител и консултант по въпроси касаещи децата със специални образователни потребности. Професионалист, подходящ за работа с педагогически специалисти, работещи с деца с различни специални потребности. Работи успешно за планиране и подготовка на учебно-възпитателния процес, а също така и оказва помощ медиация и подкрепа на общообразователните учители при работата им с деца със специални образователни потребности. 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com