Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата на учителя за включване на деца и ученици със СОП

Обучителната програма е насочена педагогическите специалисти, които използват интерактивни и игрови методи в своята практика и имат в групите или класовете си деца и ученици със специални образователни потребности. Програмата цели да надгради компетенциите на участниците да адаптират използваните методи съобразно допълнителните потребности на учениците със СОП. Повечето практическите насоки обогатяват педагогическия опит при използването на тези методи и по отношение на децата и учениците в норма.

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на учителите и са насочени към развиване на техните педагогически и професионални компетентности по отношение на знания и умения, в следните области:

  • Да се повишат знания зa интерактивни методи и техники и тяхното приложение в обучението на децата и учениците със специални образователни потребности в условията на приобщаващо образование;
  • Да  сe повишат знанията за интерактивните методи и тяхното приложение в педагогическото взаимодействие в зависимост от възрастта и спецификата в развитието на децата и съдържанието според образователното направление;
  • Да се формират умения за адаптиране и планиране на интерактивни и игрови методи в образователния процес, които са в съответствие с индивидуалните особености на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • Да се усъвършенстват уменията за създаване и организиране на достъпна интерактивна образователна среда.

Методи на обучение
В хода на обучението ще се прилагат съчетание от методи на обучение на възрастни, комбиниращи техники използвани при традиционното учене и ученето чрез преживияване. 

  • Кратка теоритична презентация;
  • Дискусия;
  • Демонстрация;
  • Работа в групи;
  • Практическа работа;
  • Индивидуална работа.

Лектор: Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com