Мотивация за неагресивно поведение

„Мотивация за неагресивно поведение“ е методическо ръководство за учители, което цели да подкрепи процеса на формиране на социални умения, като средство за превенция на агресивните прояви сред учениците.

Тренирането на социални умения има за цел да извади учениците от групата на наблюдателите и те да станат активни участници в справянето с проблема.Овладяването на социални умения също така, подкрепят подрастващите в тяхната социална адаптация в групата на връстниците и извън нея.

За автора

Александър Кръстев в доктор по педагогическа и възрастова психология. Той е университетски преподавател, но и действащ психолог в сферата на приобщаващото образование. Александър Кръстев е член на управителния съвет на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) и обучител към Национален институт за образование и приобщаващи политики.

 


Александър Кръстев