Игра "Кажи ми рими"

Познавателна игра, която подпомага усвояването на четенето. На улица 'Кажи ми рими' има 10 къщи, в които живеят само думи, които се римуват. Можете ли да ги откриете? На гърба на всяка къща са скрити силуетите на думите, които живеят там…

Съдържание: 10 'римни' къщи, 40 карти с изображения, инструкции за игра, в картонена кутия

За автора:

Катерина Щерева е доктор по логопедия и доцент в СУ„ Св. Климент Охридски”. Тя е взела участие в редица научни конференции, семинари и конгреси. Има публикации в известни български и международни издания. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия. Член е на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics); участник в конгреси на Постоянния комитет за връзка между логопедите и ортофонистите от Европейския съюз (CPLOL); член е на НСЛБ - Национално сдружение на логопедите в България.

Автор е на монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“. Книгата отразява назрялата необходимост в съвременната българска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване на децата особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и проявите на нарушения в тази област (дислексия).

Основният фокус на новата й монография „Четенето и свързани фактори“(2018) е насочен към проблемите в усвояването на четенето и свързаните с него фактори при типично и атипично протичане на този процес. Научните търсения на автора са богато илюстрирани чрез поредица от експерименти. Монографията е предназначена за логопеди, специалисти в областта на лингвистиката и психолингвистиката, педагози и психолози, работещи с деца, студенти по съответните специалности, както и за всички, които се интересуват от съвременни изследвания, осигуряващи мостове между българския и световния опит.

Автор е на Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца от 4 до 7 години /КТФО 4-7/. /КТФО/ ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ е тест за изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето и писането при децата. Той включва 16 (шестнадесет) субтеста, отнасящи се до фонологичното осъзнаване, и 2 (два) – до бързото серийно назоваване.

 

Катерина Щерева