Игра "Играй-познай"

Комплект от 52 карти за римуване (26 римуващи се двойки). Върху едната страна на картата има картина, а върху другата – надпис. Възрастният прочита надписа върху картата, а детето трябва да познае какво е нарисувано от другата й страна. Играе се по двойки – възрастен/дете, дете/дете. При някой от вариантите на играта е необходимо единият от участниците да може да чете.


Сфери на въздействие: Детето слива и манипулира с начален звук и рима.Римуването въздейства върху четенето и писането на думи, както следва:1. Римуването помага на децата да развият фонемна осведоменост, която облекчава декодирането.2. Римуването учи децата да групират думите заедно, на базата на звуковия им състав, като по този начин се намалява  броя на думите, които  те трябва да научат да четат, чрез  създаване на обобщения на по-голям набор звукови елементи.3. Обучението на децата да римуват развива способността им да правят връзки между категориите и последователностите,  което се използва при изричането на думите буква по буква.

За автора:

Катерина Щерева е доктор по логопедия и доцент в СУ„ Св. Климент Охридски”. Тя е взела участие в редица научни конференции, семинари и конгреси. Има публикации в известни български и международни издания. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия. Член е на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics); участник в конгреси на Постоянния комитет за връзка между логопедите и ортофонистите от Европейския съюз (CPLOL); член е на НСЛБ - Национално сдружение на логопедите в България.

Автор е на монографията „ФОНОЛОГИЧНООСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА /ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСЛЕКСИЯ/“. Книгата отразява назрялата необходимост в съвременната българска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване на децата особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и проявите на нарушения в тази област (дислексия).

Основният фокус на новата й монография „Четенето и свързани фактори“(2018) е насочен към проблемите в усвояването на четенето и свързаните с него фактори при типично и атипично протичане на този процес. Научните търсения на автора са богато илюстрирани чрез поредица от експерименти. Монографията е предназначена за логопеди, специалисти в областта на лингвистиката и психолингвистиката, педагози и психолози, работещи с деца, студенти по съответните специалности, както и за всички, които се интересуват от съвременни изследвания, осигуряващи мостове между българския и световния опит.

Автор е на Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца от 4 до 7 години /КТФО 4-7/. /КТФО/ ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ е тест за изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето и писането при децата. Той включва 16 (шестнадесет) субтеста, отнасящи се до фонологичното осъзнаване, и 2 (два) – до бързото серийно назоваване.

 

Катерина Щерева