Заучаване на мотивация за учене през целия живот

Учене през целия живот е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. В контекста на съвременното общество на знанието ученето през целия живот се смята за критичен фактор за развитие на успешна кариера. Формалното образование представлява само една част от това, което човек научава през живота си. Човек придобива съзнателно или несъзнателно голяма част от знанията си, чрез собствената си практика, чрез четене, но и чрез наблюдение и подражание на околните. 

Създаването на програма за повишаване на мотивацията за учене отговаря на нарастващата потребност и необходимост на обществото да формира позитивно отношение към ученето от най-ранна възраст.

 

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Учители – гимназиален етап
  • Директори
  • Заместник-директори
  • Педагогически съветници, психолози
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • Учители - целодневна организация

 

Целина програмата:

  •         Формирането на позитивна нагласа спрямо учебния процес като връзка с отношението към ученето през целият живот.
  •         Уважението към личността на ученика, зачитането на неговите права и достойнства, показател за мотивирането, а от там и формирането на нагласи към учебния процес. Разбиране, че мотивацията за учене се заучава и утвърждава с говорене, писане, игра. Разбиране, че мотивацията е силно свързана с паметово-емоционалните механизми.

Лектор: 

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците и местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1165/25.01.2017г.  на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com