Водене на преговори и училищна медиация

Училищната система и общност се характеризират с динамика на взаимоотношенията вътрешни и външни. Тази динамика често пъти води до възникване на конфликти, които могат да бъдат открити на различни равнища : вътреекипни, ученик-ученик, ученик – учител, учител – родител и др. Разрешаването на тези конфликти често пъти е дисфункционално, поради липсата на умения за мирно решаване на спорове и преговаряне. Следствие на това се наблюдават вложение междуличностни взаимоотношения, професионален стрес, влошен микроклимат, влошаване на  трудовото представяне, влошаване на академичното представяне, чести конфликти, насилие, агресия. В тази връзка настоящата обучителна програма е разработена за да отговори на тези проблеми и  нуждата да подготви училищните екипи за използване на преговорите и училищната медиация (мирно решаване на спорове) като ефективни методи за интервенция на спорове и конфликти.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         директори
  •         заместник-директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •        треньори по вид спорт

 

Цели на програмата

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на учителите и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения, както следва:
• да повишат знанията и усъвършенстват водене на преговори;
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за използване на медиация в училищна среда;
• да усъвършенстват уменията си за разрешаване и управление на конфликтите в организация, чрез търсене на взаимноизгодни и взаимоудовлетворяващи решения;
• да усъвършенстват организационните си умения за създаване на училищна среда, основана на диалогичност, ненасилствена комуникация и плурализъм.

Лектор:

Младен Владимиров - завършил психология и е специализирал семейна терапия и организационна психология. Сертифициран кризисен психолог с опит при оказване на психосоциална помощ при кризи и екстремни ситуации. Притежава повече от 10 годишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства. Разработвал и провеждал училище за родители и тренинги за управление на гнева. Провел е научни изследвания, посветени на професионалния стрес и влиянието му върху соматичното и психично здраве.

Курсът е утвърден със заповед  на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com