Визуална подкрепа в помощ на приобщаващото образование

Едно от основните предизвикателства пред приобщаващото образование са невербалните деца и ученици,тези с трудности в структурирането и регулацията на собственото поведение,  както и децата, които трудно разбират и изпълняват инструкции.В световен мащаб визуалната подкрепа е подход в работата с деца със СОП, който от години се използва успешно в различни по структура образователни системи и е доказала своята ефективност и принос по отношение на успешното приобщаване на множество деца и ученици. В този контекст ще се представят основни теоретични и практически аспекти свързани с визуалната подкрепа:

-        Визуална подкрепа – същност, принципи и целеви групи

-        Специфика в развитието и функционирането на невербалното дете

-        Деца с нарушена слухова преработка 

-        Системи и програми основаващи се на принципите на Визуалната подкрепа

-        Визуална подкрепа в общообразователна среда- как, кога и защо

-        Изготвяне на материали за визуална подкрепа – табла, помощни средства, графици и др.

Програмата е насочена към:

 

 • учители - предучилищно образование
 • учители - начален етап
 • учители - прогимназиален етап
 • учители - гимназиален етап
 • директори
 • заместник директори
 • педагогически съветници, психолози
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • Възпитатели в общежитие

Целите на програмата са:

 • Повишаване на  информираността и знанията на широк спектър от специалисти по отношение на потенциала на невербалните деца и ученици, тези с нарушена слухова преработка, както и тези с ХДВ и проблеми в саморегулацията и стратегиите за успешното им приобщаване в общообразователна среда
 • Запознаване с основните принципи за Визуална подкрепа, цели и ползи от прилагането ѝ в контекста на приобщаващото образование
 •  Повишаване на мотивацията на специалистите/включително тяхната увереност / за работа с деца, които общуват и учат по алтернативен начин
 • Подобряване на връзката учител-дете, учител-дете-група, посредством по-доброто разбиране за спецификата на развитието и функционирането на невербалните деца и ученици, тези с нарушена слухова преработка , както и децата с ХДВ и проблеми в саморегулацията посредством използване на различни помощни средства включващи визуална подкрепа
 • Подготовка и адаптиране на материали за визуална подкрепа- графици, табла, учебни помагала
 • Подпомагане на процеса на пълноценно включване на невербалните децата с аутизъм в учебния процес и ежедневните дейности в учебното заведение

Лектор:Анна Иванова е магистър по специална педагогика с над 10 годишна практика с деца и ученици с аутизъм,ХДВ, сензорно-интегративна дисфункция и обучителни трудности. Преминала през обучение по сензорна интеграция и сензорна терапия по Ayres при професор Кристияне Куул. През последните 8 години е част от екипа на РЦПППО София-град, а от 2015 г. завежда Комплексна програма по ерготерапия и сензорна терапия към центъра.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com