Въведение във функционална оценка чрез ICF-CY на индивидуалните потребности на децата и учениците

Програмата е създадена, за да въведе и обучи различни педагогически специалисти в използването и прилагането на международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето. Конкретните цели на програмата са:
1. да предаде основни познания за философията на МКФ;
2. да се разбира здравето и уврежданията в рамката на дефиницията на СЗО;
3. да се знае, че МКФ принадлежи към „семейството“ на международните класификации на СЗО;
4. да има основни познания за целите и обхвата на МКФ;
5. да се разбира структурата на МКФ;
6. да се разбира важността на МКФ и връзката с училищната среда;
7. да се предават знания, за да се участва в изготвянето на функционална оценка на детето/ученика.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         директори
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Цели на програмата

Академична компетентност: Всеки преминал обучението ще притежава теоретични знания и прилага методи за работа с МКФ в мултикултурна среда, за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности; Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности съобразно МКФ; Притежава умения за учене през целия живот към личностното, професионално развитие и участва в планирани форми, проекти и програми спрямо МКФ.

Педагогическа компетентност: Всеки преминал обучението ще познава държавните образователни стандарти и планира дейността си, свързана с обучението, според МКФ; Организиране и ръководене на образователния процес и оценяване на напредъка на децата/учениците посредством МКФ;
Комуникативна компетентност: Умения за работа в екип; за работа с родители и други заинтересовани страни.
Административна компетентност: Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите; Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца/ученици

Лектори:

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Преподавател в няколко висши училища. Водещ експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител и първи председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Лилия Кисьова е бакалавър по Социална педагогика, има завършена магистърска степен по Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения. Доктор е по Специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има опит в работата с деца и ученици със специални образователни потребности, координационна дейност на екипите за подкрепа на личностното развитие и подкрепа на родители. Сертифициран национален обучител на тема: „Въвеждане на функционалната оценка чрез ICF – CY на индивидуалните потребности на децата и учениците” и обучител към МОН на екипи за подкрепа на личностното развитие . Има професионален опит в административното управление на проекти.

Весела Димитрова е бакалавър по “Психология” и магистър по “ Клинична и консултативна психология” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Работи от 8 години с деца и ученици със специални образователни потребности. Има професионален опит като училищен психолог, както и работа по редица образователни проекти. Сертифициран национален обучител на тема: “ Въвеждане на функцилналната оценка чрез ICF-CY на индивидуалните потребности на децата и учениците”. Супервизор е на хора от помагащите професии и екипите за подкрепа на личностно развитие в училища/ детски градини. Специализира когнитивно-поведенческа и фамилна психотерапия. Обучител към МОН на екипи за подкрепа на личностното развитие и помощник на учителя.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1713/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com