Управление на образователния процес в детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищното образование

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти, към компетентностите им, залегнали в професионалния им профил, като съдържа пет теми, които могат да бъдат избирани независимо една от друга.  Темите обхващат процесите на управление, планиране, организация и контрол на образователния процес в детските градини и училищата в съответствие с нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други юридически актове).

В образователната програма са включени следните теми:

 • Планиране на образователния процес в детските градини и/или училищата – стратегия, правилник за дейността, годишен план и други;
 • Управление на качеството в детските градини  и училищата  - обучение на работни групи;
 • Документи за дейността на детските градини и/или училищата – изисквания към попълването, воденето, издаването и съхранението на документите за дейността им през учебната година по Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 • Организация на дейностите в детските гадини  и/или училищата през учебната година;
 • Оценяване на резултатите от обучението на учениците и изпити в процеса на училищното обучение;
 • Статут и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - Атестиране на дейността на педагогическите специалисти -  условията и реда за атестиране. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за постигнатите компетентности от професионалния им профил.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Детски учители

Цели на програмата:

 • Подобряване  организационните и управленски компетентности на директори, заместник-директори, учители и другите педагогически специалисти в съответствие с нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други юридически актове) в детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищното образование.
 • Формиране на  широк обхват от компетентности в дейността на директора, учителите и другите педагогически специалисти, регламентирани в техния професионален профил.
 • Подобряване на професионалните им умения чрез повишаване на количества от знания за работата и поддържане на работния капацитет.
 • Подпомагане на теоретичната и практическа подготовка на директорите, учителите и другите педагогически специалисти в процесите на управление и разпределяне на отговорности през учебната година

Лектор:  Радка Желева е магистър по публична администрация и история.  Доказан експерт в сферата на образованието и управлението на образователния процес в системата на предучилищното и училищното образование. Повече от 10 години  се  е занимавала с организационна дейност - да координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на средното образование.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-223/02.02.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 3

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com