Управление на класната стая

Да си учител е нещо изключително отговорно и трудно, съотнесено към времето, в което живеем. Законодателят вменява редица задължения на българския учител, за които той невинаги има нужната подготовка. Пример за това са овладяването на класната стая и адаптирането на учебния материал, дейности гарантиращи достъпност, мотивация и стимулиране потенциала на всеки ученик.

Настоящата тема ще даде възможност на всички учители и представители на администрацията, които имат задължителна преподавателска норма да придобият компетенции в използването на диференцирания подход в работата си с учениците. По време на обучението участниците ще се запознаят с техники и методи, които ще надградят знанията им относно обучението на учениците и овладяване процесите на динамично развиващата се училищна среда.

 

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители - прогимназиален етап
  •         учители - гимназиален етап
  •         директори
  •         заместник директори
  •         ръководител направление ИКТ
  •         корепетитори, хореографи, треньори

 

Целта на програмата е участниците да придобият компетенции относно овладяване на процесите в класната стая чрез надграждане на основоположни знания и умения, придобити във висшето учебно заведение или текущата практика. Да придобият умения за справяне с многообразието в класната стая от характери, личности и поведение. Да могат да осигурят на учениците достъпност до класната стая и учебния материал. Да превъзмогнат в някаква степен собствените си бариери в приобщаването на всеки ученик в класната стая. Да повишат информираността си за възможностите от прилагането на диференцирания подход.

 

Лектор: Борислава Асенова - магистър по специална педагогика, експерт в областта на приобщаващото образование, чийто професионален път започва като ресурсен учител. Опитът й на обучител датира от 2011 година, когато работи в неправителствeния сектор, а по-късно се утвърждава като такъв и в държавната администрация. На експертно ниво участва в разработването на действащи и към момента нормативни документи в сферата на образованието.  Доказан практик и теоретик, с написани статии по темата.

Курсът е утвърден със заповед  РД09-1735/27.06.2019г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com