Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

Курсът е насочен към организацията на адаптиране на учебното съдържание и образователната среда за ученици със специални образователни потребности включени в процеса на обучението. Прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им и лесно усвояване на трудния за тях учебен материал.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители от детските градини
  •         Педагогически съветници, психолози
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:
Целта на обучението е участниците да се запознаят с техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание включени в процеса на обучението на детската градина и училището.

Лектори: 

Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Цветомира Ангелова - доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com