СУГЕСТОПЕДИЯ – МЕТОД ЗА БЪРЗО, ЕФЕКТИВНО И РАДОСТНО УЧЕНЕ

Сугестопедията е метод на преподаване, научно разработен, приложен и измерен от българския учен - проф. д-р. Георги Лозанов. Чрез този метод се постига бързо и ефективно учене, съпроводено с радост и удовлетворение. Международни учени от ЮНЕСКО изследват ефективността на методиката и заключават:
„Това е най-прогресивния начин на учене за всякакъв тип обучаеми по всички предмети.“ Към момента методиката се използва в цял свят, а в България предимно в извънучилищните форми на обучение. 

Програмата е насочена към:

  •         Учители – предучилищно образование
  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Ресурсни учители

 

Целта на обучителната програма по сугестопедия е да даде познания на учителите за същността, основните принципи и правила на сугестопедичния метод на преподаване, както и на умения за разработване и преподаване на учебно съдържание по тази методика.

Целта на първата част на обучението е учителите да бъдат въведени в теорията на сугестопедията - същност, принципи, правила, основни части на методиката, представяне на пълен сугестопедичен цикъл, измерване на резултатите и др. Целта на втората част на обучението е учителите да се запознаят самостоятелно /дистанционно/ със солидния ресурс от научна литература, завещана от проф. д-р Лозанов и ръководения от него Институт по сугестология към някогашното Министерство на народната просвета. Учителите ще получат достъп до база данни с литература и видеоматериали, свързани със сугестопедичната методика. Целта на последната, трета част на обучението е учителите да разработят сами учебно съдържание и учебни материали по сугестопедичната методика, както и да направят репетиция на един пълен цикъл на сугестопедично преподаване.

Целта на завършване на обучението с открит урок по сугестопедично преподаване е учителите да приложат и демонстрират на практика наученото. 

Обучението за придобиване на знания и умения по сугестопедия ще доведе до повишаване на преподавателските компетенции на учителите. Учителите ще знаят основните теоретични постановки на сугестопедичната система на преподаване. Учителите ще могат да разработват учебно съдържание по сугестопедичната методика, а именно: да глобализират учебно съдържание; да идентифицират ключови термини и понятия; да създават сценарий, съпътстващ преподаването; да изнасят обучителен концертен сеанс- активен и пасивен; да разработват обучителни игри; да измерват напредъка и резултатите от обучението на учениците. Учителите ще преподават учебно съдържание за два пъти по-кратко време /сугестопедията е метод за бързо учене/, ще постигнат по-дълготрайни знания у своите ученици /сугестопедията е метод за ефективно учене/ и ще предизвикват радост и удоволствие от учебния процес /сугестопедията е метод лежащ на психологическите постановки за мотивирано учене, учене без умора, учене чрез концентративна психорелаксация/. Резултатите от обучението ще бъдат измерени в началото, средата и края на курса чрез въпросници и видео заснемане. Всички учители, преминали обучението и приложили метода в своята работа, ще бъдат подкрепяни от сугесто-педагози в процеса на тяхната работа. Също така ще бъдат наблюдавани и измерени резултатите, които постигат учениците при този метод на преподаване.

Лектор: Мария Тенчева

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com