Стратегии за разпознаване, преподаване и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в условията на приобщаваща среда

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти – ресурсни учители, общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. 

Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, организирането на предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда, практическата работа по методика за оценка на индивидуални потребности на деца и ученици със СОП, разработване на планове за подкрепа в зависимост от необходимата подкрепа. Обхваща разпознаване на ранните маркери за различни видове затруднения. Запознава учителите с основните характеристики на ученици с различни групи затруднения – обучителни трудности, умствена изостаналост, аутистичен спектър, физически увреждания, синдром на Даун, сензорни нарушения. Представят се основни методики и стратегии за подпомагане на деца и ученици с различни нива на успеваемост в групата или класа. В програмата се отделя внимание и на процеса на взаимодействие с родителите и другите членове на екипа на всяко дете.

 •          

Програмата е насочена към:

 •         Учители - предучилищно образование
 •         Учители – начален етап
 •         Учители – целодневна организация
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Директори
 •         Заместник-директори
 •         Педагогически съветници, психолози
 •         Специални педагози

 

Целите на програмата са:

 •         Изясняване на  ролята на професионалиста в контекста на приобщаващото образование.
 •         Разбиране за ролята  на всеки член от персонала на детската градина или училището и взаимодействието помежду  им.
 •         Екипна комуникация по случай: Екипите за подкрепа за личностно развитие, управление на документация – план за подкрепа, индивидуален план, програма, текущи оценки и др.
 •         Работа по методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП
 •         Разпознаване на някои маркери за патология в детска възраст на фона на познаване на  етапите на детско развитие
 •         Познаване на въздействието на увреждането върху развитието на децата.
 •         Познаване и прилагане на приложими методи и подходи за развитие на когнитивни, емоционални, комуникативни, двигателни и социални умения у децата.

Развиване на умения за партньорство с родителите

 

Лектори:

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com