Специфика на дистанционното обучение за ученици със специални образователни потребности в онлайн среда

Актуално предизвикателство пред приобщаващото образование в условията на дистанционно обучение е да бъде гарантиран равния достъп и включването на всички ученици. Предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП в синхронна или асинхронна онлайн среда, предполага познаване специфичните функции на използваните платформи и инструменти, за да се избере ефективна платформа и помощни електронни материали съобразно специфичните потребности на учениците.
В този контекст ще бъдат представени актуални теоретични и практични аспекти на работа с деца и ученици със СОП в условията на дистанционно обучение с фокус върху подготовката на педагогическия специалист по отношение на организацията, планирането, провеждането и оценката на резултатите от дистанционното обучение в онлайн среда. Ще бъдат разгледани практически насоки за взаимодействие и включване на родителите и асистентите на учениците в условията на дистанционно обучение, както и спецификата на груповата и индивидуална дистанционна форма обучение при разнообразни образователни платформи, инструменти и настройки за достъпност, включително помощни средства и технологии (периферия и приложения) за ученици със СОП за работа с компютър в онлайн среда.

Програмата е насочена към:

  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         ръководител направление ИКТ
  •         педагогически съветници, психолози
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 

Програма си поставя следните цели:
• Да повиши знанията и уменията на участниците за подобряване на достъпността на дистанционното обучение и използването на подходящи онлайн инструменти и ресурси при осигуряването на подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности;
• Да подобри уменията на участниците за използване на различни методи и средства за дистанционно обучение в онлайн среда на децата и учениците, според специалните им образователни потребности;
• Да запознае участниците с актуални методи и техники за включване на родителите на децата и учениците по време на обучението в онлайн среда;
• Да запознае участниците с различни групови и индивидуални възможности за дистанционно обучение, използването на помощни технологии за деца и ученици със специални образователни потребности.

Лектори:

Марина Арнаутска е действащ дългогодишен ресурсен учител, бакалавър по специална педагогика и магистър по логопедия. Член на Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности – София град. Обучител по теми, свързани  с приобщаващото образование.

Анна Янина e организационен консултант и обучител с над 15 години опит в разработването и провеждането на обучения. Участвала е в множество европейски и национални обучителни проекти в образованието, публичната администрация и гражданския сектор. Kонсултант и обучител в сферата на уврежданията към Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Британски съвет – България и други организации. Автор на наръчник по застъпничество, изследване за техническите помощни средства за ученици с увреждания и съавтор на два наръчника за обучители за работа с участници с увреждания. Специфичните ѝ интереси и експертиза са в сферата на помощните средства и технологии в образованието и обучението на деца със специални образователни потребности.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1713/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът на сумата се определя съобразно броя на участницитеи мястото на провеждане. Предвиждат се отстъпки. Има възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com