Специфични форми на работа при ученици със слухови нарушения в общообразователните учебни заведения

Това обучение, обхващащо 16 учебни часа е предназначено за общообразователни учители в сферата на предучилищното и училищното обучение, които имат в групите или класовете си деца и ученици с увреден слух, така и за ресурсни учители, които се нуждаят от базисни познания за работата с тези категории деца и ученици. Голяма част от практическите насоки биха обогатили педагогическия опит и по отношение на децата и учениците в норма. 

Програмата е насочена към:

 •         Учители – начален етап
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Учители – гимназиален етап
 •         Педагогически съветници, психолози
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата: 

 •                  Да се познават индикаторите на слуховите нарушения в рамките на образователната среда;
 •                  Да се получат знания относно съвременните тенденции в обучението на децата/учениците с увреден слух;
 •                  Да се получат знания относно методите и тяхното приложение в обучението на децата и учениците с нарушен слух.
 •                  Да се повишат практическите компетенции, свързани със своевременното откриване и пълноценното обучение на децата/учениците с нарушен слух;
 •                  Да се формират умения за адаптиране и презентиране на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните особености на децата и учениците с увреден слух;
 •                  Да се овладеят способности за организиране и създаване на позитивна образователна среда, съобразена с потребностите на децата и учениците с увреден слух;
 •                  Да се формират умения за приложение на диференциран подход в обучението, както и на разнообразни, и гъвкави форми на работа в групата/класа, които позволяват по-пълноценното участие на децата/учениците с увреден слух;
 •                  Да се формират способности за работа в хетерогенна среда и за стимулиране на социалната интеграция на децата и учениците с увреден слух;
 •                  Да се формират умения за адекватно и обективно оценяване на училищните постижения на учениците с увреден слух.
 •                  Да се формират умения за ефективно взаимодействие с децата/учениците с увреден слух;
 •                  Да се повишат уменията за работа в екип.

Лектор: Неда Балканска  е доктор и доцент по специална педагогика. Доказан специалист в сферата на образованието на децата и учениците със слухово-речеви нарушения. Автор на собствена методика за работа с деца.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com