Сензорна интеграция при деца и ученици със СОП

Програмата интерпретира теоретико-методични, невропсихологични и неврокогнитивни основи на сензорната интеграция при деца и ученици със специални образователни потребности. Внасят се анализи на интеграцията на обработката на сензорна информация, сензорните персонални предиктори и сензорно интегративните дисфункции при деца и ученици със специални образователни потребности. Изгражда се цялостна представа за ефективните апликации на сензорна детекция, сензорна модулация и сензорна дискриминация при деца и ученици със специални образователни потребности.

Специално внимание се отделя на различните компоненти на сензорно-интегративното обучение и стиловете на учене според сензорните предпочитания на деца и ученици със специални образователни потребности.

С практическа насоченост се прецизират основни подходи и техники за прилагане на сензорната интеграция при деца и ученици със специални образователни потребности, както в индивидуални форма на обучение, така и в условията на приобщаващата класна стая.

Целта на курса е придобиване на когниции и компетенции за работа със сензорно-интегративни технологии и техники с деца и ученици със специални образователни потребности и повишаване на педагогическата и академичната компетентност.

Програмата е насочена към:

  •                  Учители – начален етап
  •                  Учители – прогимназиален етап
  •                  Учители – гимназиален етап
  •                  Ръководител направление ИКТ
  •                  Педагогически съветници, психолози
  •                  Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •                  Корепетитори, хореографи, треньори
  •                  Учители - предучилищно образование
  •                  Учители - целодневна организация

Лектор: Дора Левтерова е доктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com