Ролята на специалиста в ранната детска възраст – фактор за пълноценно учене и успех

През последните години образованието в ранна детска възраст се превърна в широко разпространен обществен проблем, който изисква освежаване на разбирането на предучилищните педагози по темата. Ранното развитие е чувствителен и динамичен период, който оставя траен отпечатък върху пълноценна реализация на по-късен етап от живота. През тези първи години децата овладяват умения, които са от решаващо значение за бъдещото им развитие и включване в социалния живот и образователната система. Програмата има за цел да насочи педагозите  към важността на тяхната роля в изграждането на тези умения. По време на обучението ще се разгледат възможностите за промяна на средата в стимулираща образователна среда и прилагането на разнообразни възможности за учене. Ще се обърне внимание на ролята на родителя и връзката с него за формирането на личността на детето.

Програмата е насочена към:

  • учители - начален етап
  • учители - детска градина
  • директори
  • заместник директори
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Целите, които си поставя обучителната програма са:

  •        Подчертаване ролята и значението на учителите за успешното развитие на децата в ранна възраст.
  •        Повишаване на разбирането за ранното детство като изключително важен период за осигуряване на приобщаващо образование на детето.
  •        Подкрепа от педагозите към родителите за осигуряване на най-благоприятна среда за насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата в ранна възраст;
  •        Ранно идентифициране на деца в риск от проблеми в развитието и ранна интервенция;

Лектори:

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com