Ремелка - методика за обучение по смятане и социална компетентност на деца с обучителни затруднения

РЕМЕЛКА  е адаптираната българска версия на нидерландската методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

Програмата е насочена към:

  • учители - начален етап
  • учители - детска градина
  • учители - прогимназиален етап
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Обучението по програмата цели:

  • да представи на вниманието на учителите и да ги научи да работят с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за деца с обучителни затруднения, по отношение на научаване на изговарянето и изписването на цифрите до операции с числа по-големи от 1000, изграждане на съответните понятия и усвояване на операции, както и знания по социална компетентност, свързани с ежедневието;
  • Да познават и прилагат методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности;
  • Да познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа;
  • Да познава и планира използването на софуерни продукти за преподаване и оценяване на резултатите на учениците;
  • Да използва позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати

Лектор:

Дашенка Кралева е магистър по педагогика в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Завършила е следдипломна квалификация по социална работа в Германия. Ръководител на проекти, финансирани от холандското правителство и Министерството на образованието, насочени към превод, адаптиране и развиване на нидерландската методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца с обучителни затруднения "Ремелка". Председател на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца "ФИЦЕ-България" и почетен президент на международната организация на възпитателните общности "ФИЦЕ-Интер".

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com