Развиване на емоционалната интелигентност в деца и ученици

Учителската професия е сред най-динамичните и творчески занимания с обмен на голямо количество емоции и лично въвличане. Работещите в сферата на образованието са изправени пред предизвикателството да актуализират ежедневно подходите си при взаимодействие с децата. Творческия подход прилаган с повече емоция и активно въображение, подпомага качествено развитието на емоционална интелигентност сред децата. Емоционалната интелигентност (ЕИ) е ключова за овладяване на собствените емоции и разпознаването на чуждите. ЕИ има пряка връзка с мотивацията за учене и социалните умения на децата.

Програмата е насочена към:

 •         Учители – начален етап
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Учители – гимназиален етап
 •         Директори
 •         Заместник-директори
 •         Педагогически съветници, психолози
 •         Възпитатели в общежитие
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

 •        Повишаване на креативността на педагози и специалисти, измерена като съотношение между дидактични и практични(творчески) задачи към учениците.
 •        Запознаване с характеристиките на емоционалната интелигентност и пътищата за нейното развитие в учебните часове.
 •        Включване в учебния процес на техники за развитие на емоционалната интелигентност и социални умения.
 •        Развитие на емоционална интелигентност, като баланс на академичната интелигентност.

Лектор: Александър Кръстев, доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com