Развитие на приобщаваща интелигентност

Качественото образование е приобщаващо образование, то създава условия за участие на всички деца и ученици според собствените сили, умения и предпочитания. Това е образователна философия, която не е основана на принудата, а се опитва да включва децата през интереса им. Социалните и културни промени съвсем естествено се отразяват върху образователния свят. Актуалната ситуация изисква нови интелигентности, с които да отговорим на промените в обществата.
Приобщаваща интелигентност: това е онази способност, която ни подпомага да приемем новото и различното. Интелигентност, която дава възможност на всички децата и учениците да развиват себе си в една среда с техните връстници. Развитие, което е подкрепяно и ръководено от всички възрастни на територията на образователната институция. Приобщаващата интелигентност е част от социалния домен (област, територия) и се стреми да ни направи толерантни като общество и личности. Приобщаващата интелигентност има за цел да създаде среда, която да мотивира за постижения и развитие децата. Такава среда се поддържа, когато педагогическите специалисти и децата работят заедно с взаимно уважение и приемане на различията. Може да разглеждаме приобщаващата интелигентност, като средство за взаимодействие и взаимен просперитет.

Програмата е насочена към:

  •         Учители - предучилищно обучение  
  •         Учители – начален етап 
  •         Учители – прогимназиален етап 
  •         Учители – гимназиален етап 
  •         Директори
  •         Заместник-директори
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         Педагогически съветници
  •         Психолози
  •         Възпитатели в общежитие

Цели на програмата:


1. Развиване на светоглед насочен към приемане на новото и различното.
• зачитане на културното многообразие;
• работа с поведенчески специфики;
• емпатия към различието;
2. Работа със силните страни на децата и учениците.
3. Развитие на откритост към културната другост и вярвания.
• светоглед;
• практики;
4. Приемане и зачитане на различната гледна точка.
5. Развитие на екипност сред децата.

Лектори:

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com