Разпознаване и превенция на зависимости и рисково поведение.

Проблемът със рисково поведение и зависимостите не е нов за училищната среда и общност. От една страна се наблюдават едни устойчиви тенденции за употреба на психоактивни вещества (ПАВ), а от друга все по-често в училище се забелязват младежи с хранителни разстройства. Независимо от вида рисково поведение бъдещите негативните последици са много и могат да бъдат открити на различни равнища: личност, група, семейство, училищна общност, училищен имидж.
Тъй като често пъти рисковото поведение се проявява в училище българските педагогически специалисти се изправят пред честата нужда от намиране на адекватни и ефективни техники за отреагиране, справяне и противодействие на това поведение.
Настоящата програма е разработена в отговор на нуждите от подобряване информираността и компетентността на педагогическите специалисти за познаване и осъзнаване на рисковото и зависимо поведение. Повишаване на знанията и уменията за разработване на ефективни превантивни и информативни програми и кампании на ниво училищна общност. Програмата е фокусирана върху представяне на новите разбирания за рисково и зависимо поведение и насочване на вниманието върху прилагане на програми, основани на доказателства.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         директори
  •         заместник-директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •        треньори по вид спорт

 

Цели на програмата

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на педагогическите специалисти и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения, както следва:
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си разпознаване на рисовото и зависимо поведение;
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за оценка и диференциация на факторите, които провокират рисково и зависимо поведение;
• да повишат знанията и уменията за разработване на ефективни превантивни и информативни програми и кампании на ниво училищна общност;

Лектор:

Младен Владимиров - завършил психология и е специализирал семейна терапия и организационна психология. Сертифициран кризисен психолог с опит при оказване на психосоциална помощ при кризи и екстремни ситуации. Притежава повече от 10 годишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства. Разработвал и провеждал училище за родители и тренинги за управление на гнева. Провел е научни изследвания, посветени на професионалния стрес и влиянието му върху соматичното и психично здраве.

Курсът е утвърден със заповед  на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com