Психология на деца и ученици със специални образователни потребности

Програмата е с насоченост към психологията на деца и ученици със специални образователни потребности. С практическа насоченост, с много илюстративен материал и в казусен аспект, обучаемите се запознават със специфичните особености на психическото развитие на отделните групи деца и ученици със специални образователни потребности: интелектуални затруднения, специфични нарушения на способността за учене, сензорни увреждания /зрителни и слухови/, физически увреждания, езиково-говорни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, множество увреждания, емоционални и поведенчески разстройства. Специален фокус се поставя на интерпретацията на демонстрирани психологически особености.в ученето и поведението на децата и учениците със специални образователни потребности. Формираните в процеса на обучение по програмата академични, педагогически и комуникативни компетентности на курсистите ще позволят ефективно приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности. В програмата се интерпретират модели на подкрепа и работа с родителския и с общностния контекст на децата и учениците със специални образователни потребности.

Програмата е насочена към:

 •         Учители – начален етап
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Учители – гимназиален етап
 •         Директори
 •         Заместник-директори
 •         Ръководител направление ИКТ
 •         Педагогически съветници, психолози
 •         Възпитатели в общежитие
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 •         Корепетитори, хореографи, треньори
 •         Учители - предучилищно образование
 •         Учители - целодневна организация

 

Целта на програмата е придобиване на академични, педагогически, комуникативни и организационни компетентности чрез усвояване на знания и компетенции за работа с деца и ученици със специални образователни потребности чрез познаване на психологическите им особености.

Обучаемите ще идентифицират и оценяват психологическите особености и потребности на всеки ученик със специални образователни потребности и ще умеят да планират дейности за индивидуална работа и за подкрепа, да оценяват диференцирано резултатите на учениците, да използват модели на позитивно възпитание за обучение, основаващо се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати.

Обучаваните ще умеят да създават успешни модели на сътрудничество и подкрепа родителите на учениците със специални образователни потребности, ще умеят да осигуряват подкрепяща среда и да създават условия за подкрепа за личностно развитие на ученика със специални образователни потребности, да прилагат на ерки за превенция и/или намаляване на установени негативни поведенчески прояви и преодоляване на проблемното поведение.

Лектор: Дора Левтерова-Гаджалова,  доктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Курсът е утвърден с заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com