Проектно базираното обучение и мотивацията за учене

Проектите в училищните практики представляват най-често учебни задачи, които могат да се извършват вкъщи или в класната стая от учениците, като работят сами, заедно с родителите или други съученици. Задачите са ясно структурирани, а резултатите са свързани с конкретно учебно съдържание.

Проектно базираното обучение се фокусира върху процеса на учене и взаимодействието между обучаемите и връстниците, което е самият краен продукт. Процесът на обучение се персонализира чрез важни въпроси на учениците и възможността да се правят промени в продукти и идеи, основани на индивидуален и колективен отговор на тези въпроси. В ПБО проектите служат само като инфраструктура, която позволява на учениците да играят и експериментират, да използват симулации, да адресират автентични въпроси и работят със съученици и членове на общността в търсене на знания и решения по всяка тема, която ги интересува.

Проектно базираното обучение по правило надхвърля тесните задачи на учебното академично проучване, което предполага точно фиксирани цели и очаквани крайни резултати, а създава предпоставки за отворени идеи, гъвкаво целеполагане, сложни методи за събиране и анализ на информация, както и процедури за публично представяне на резултатите от проучванията на учениците. То е по-тясно свързано с уменията за учене през 21-ви век, отколкото с всяка друга форма на учене, а новите технологии в класната стая могат да бъдат използвани в своя потенциал пълноценно.

Програмата е насочена към:

  •         учители - целодневна организация
  •         учители - начален етап
  •         учители - гимназиален етап
  •         учители - прогимнизизален етап
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Основните цели на програмата са насочени към:

  •                изследване на интересите на децата и учениците и изграждане на умения за учене;
  •                осигуряване на учениците възможност да упражняват и прилагат придобити знания, да развиват творческо мислене и мотивация в самостоятелни и екипни действия и взаимодействия.

Лектор:

Мариана Банчева е магистър по психология. Работи като експерт в сферата на образованието повече от 20 години като провежда обучения, изготвя експертни анализи, консултира училища и училищни екипи. Има разработени програми в сферата на проектно-базираното обучение, прилагане на изследователския подход в организиране на ученето на учениците, разработване на иновации, подходящи за конкретното училище, прилагане на интерактивните методи на обучение, организиране на ученическото самоуправление и прилагане на подхода за участие на децата.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com