Приобщаващо образование при деца и ученици с нарушено зрение

Програмата „Приобщаващо образование при деца и ученици с нарушено зрение“ може да бъде полезна както за общообразователни учители от сферата на предучилищното и училищното обучение, имащи в групите или класовете си деца и ученици с нарушено зрение, така и за ресурсни учители, които се нуждаят от базисни познания за работата с тази категория деца и ученици. Програма е подходяща и за всички други заинтересовани педагогически кадри и помощен персонал. 

Обучението предлага основни познания за:

-          Основните характеристики на децата и учениците с нарушено зрение;

-          Особеностите в обучението на децата и учениците с нарушено зрение в приобщаващата среда;

-          Възможни и необходими адаптации и модификации в учебните методи за децата и учениците с нарушено зрение в приобщаващата среда;

-          Брайловото писмо и уголеменият шрифт като начини за четене и писане при ученици с нарушено зрение.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Педагогически съветници, психолози
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Целите на тази програмa са насочени към предлагане на основни познания и умения в следните направления:

-          познаване на особеностите и  характеристиките, типични при децата и учениците с нарушено зрение;

-          познаване на особеностите в обучението на децата и учениците с нарушено зрение в приобщаващата среда;

-          базисни умения за модифициране и адаптиране на основните учебни методи за деца и ученици с нарушено зрение в приобщаващата среда;

-          познаване и ползване на базисно ниво на брайловото писмо и на уголемения шрифт като алтернативни средства и начини за четене и писане при ученици с нарушено зрение в условията на приобщаващата среда.

Лектор: 

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците и местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1154/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com