Приобщаване на децата с увреден слух в образователната среда

Съдържанието на програмата е на база 32 учебни часа (2 кредита) и е предназначено както за общообразователни учители в сферата на предучилищното и училищното обучение, които имат в групите или класовете си деца и ученици с увреден слух, така и за ресурсни учители и логопеди, които се нуждаят от базисни познания за работата с тези две категории деца и ученици. 

Обучението е насочено към осигуряване на основни познания в следните направления:

 •         Основни характеристики на децата и учениците с нарушен слух;
 •         Анализ на аудиограмите на децата с увреден слух;
 •         Снемане на анамнеза и психолого-педагогическо изследване;
 •         Изследване на звукопроизношението и разработване на индивидуална програма за работа с деца/ученици с увреден слух;
 •         Особеностите в обучението на децата и учениците с нарушен слух в приобщаващата среда;
 •         Оптимизиране на образователната среда към особеностите на децата с нарушен слух;
 •         Адаптиране на учебните методи за децата и учениците с нарушен слух в приобщаващата среда;
 •         Позитивни модели на поведение за децата с увреден слух в образователната среда;
 •         Оценяване на социалните и училищни постижения на децата с нарушен слух;
 •         Работа с родителите на деца с нарушен слух.

Програмата е насочена към:

 •         Учители – начален етап
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Учители – гимназиален етап
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

Академични компетенции:

 •         Да се познават особеностите на децата с увреден слух и да адаптира обучението в зависимост от техните потребности;
 •         Да се получат знания относно съвременните тенденции по отношение на превенцията, диагностиката и рехабилитацията/терапията на децата/учениците с увреден слух;
 •         Да се получат знания относно методите и тяхното приложение в обучението на децата и учениците с нарушен слух;
 •         Да се познават технологиите, чрез които се оптимизира учебния процес за учениците с увреден слух.

Педагогически и професионални компетенции:

 •         Да се повишат практическите компетенции, свързани с диагностиката, рехабилитацията/терапията на децата/учениците с нарушен слух;
 •         Да се формират умения за адаптиране и презентиране на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните особености на децата и учениците с увреден слух;
 •         Да се овладеят способности за организиране и създаване на позитивна образователна среда, съобразена с потребностите на децата и учениците с увреден слух.

Лектор: Неда Балканска е доктор и доцент по специална педагогика. Доказан специалист в сферата на образованието на децата и учениците със слухово-речеви нарушения. Автор на собствена методика за работа с деца.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1169/25.03.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com