Превенция и интервенции при професионалния стрес в учителската професия

Учителската професия е определена като една от високо рисковите по отношение на професионален стрес и професионално прегаряне (бърнаут). Стресогенните фактори могат да бъдат свързани както с личностни, така и с организационни характеристики. Обучението от разстояние в електронна среда, нормативните изменения и характеристиката на типа образователна институция също могат да спомогнат развитието на професионален стрес. Програмата е разработена с фокус превенция развитието на професионален стрес в учителската професия на различни равнища, но има за цел да предложи и различни модели за помощ на застрашените от прегаряне педагогически специалисти.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         директори
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Цели на програмата

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на учителите и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения, както следва:
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за разпознаване на стресогенните фактори, водещи до професионален стрес
• да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за използване на адаптивни и ефективни стратегии за справяне със стреса
• да усъвършенстват уменията си търсене на помощ при професионален стрес и професионално изчерпване/прегаряне

Лектор:

Младен Владимиров - завършил психология и е специализирал семейна терапия и организационна психология. Сертифициран кризисен психолог с опит при оказване на психосоциална помощ при кризи и екстремни ситуации. Притежава повече от 10 годишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства. Разработвал и провеждал училище за родители и тренинги за управление на гнева. Провел е научни изследвания, посветени на професионалния стрес и влиянието му върху соматичното и психично здраве.

Курсът е утвърден със заповед  на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com