Практикум за подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието и проблемно поведение

Курсът "Практикум за подкрепа и обучение на деца и ученици с ХАДВ и проблемно поведение" е насочен към учители и специалисти, пряко работещи с деца и ученици със специални образователни потребности.

Този курс ще подпомогне  и ще се опита да осигури разбирането на състоянията аутизъм и хиперактивност. Ще илюстрира ярката необходимост от подкрепяща среда за всеки човек със специални образователни потребности и ще обърне особено внимание на децата и учениците с аутизъм и  хиперактивно поведение. Курсът ще даде основни стратегии, начини и практически насоки как да се изгради подкрепяща среда за тези деца и ученици в групата и класната стая и как правилно да бъде организирано тяхното пространство и обучение в условията на приобщаващо образование.

Курсът ще развие у педагозите практически компетенции да създават и успешно да въвеждат подкрепяща среда  за деца и ученици със специални образователни потребности в ежедневното обучение в условията на приобщаващо образование.

Програмата е насочена към:

 •         Учители - предучилищно обучение  
 •         Учители – начален етап 
 •         Учители – прогимназиален етап 
 •         Учители – гимназиален етап 
 •         Директори
 •         Заместник-директори
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 •         Педагогически съветници
 •         Психолози
 •         Възпитатели в общежитие

Цели на програмата:

 •         Да се изложат основните проблеми, които учителите срещат, когато в групата/класа има деца със специални образователни потребности.
 •         Да се очертаят причините за възникващите проблеми при наличие на деца със СОП в групата/класната стая.
 •         Да се дадат основни знания за състоянията аутизъм, хиперактивност, дефицит на вниманието, за да могат те да бъдат добре разбрани от педагозите, с цел правилно взаимодействие и предоставяне на педагогически услуги на децата/учениците със СОП.
 •         Да се дадат водещи стратегии и методически указания за изграждане на подкрепяща среда, структуриране на средата и учебния материал при работа с деца със СОП, аутизъм и хиперактивност с дефицит на вниманието.
 •         Да се предостави възможност за практическо апробиране в тренировъчни условия на горепосочените стратегии и методически насоки чрез представяне на серия от примерни ситуации за работа с  деца /ученици със СОП, аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието.

Лектори:

Галя Мийкова е бакалавър начална педагогика и специален педагог, магистър „ Организация и управление на образованието“. Дългогодишен опит в управлението на училища за деца със специални образователни потребности. Действащ ресурсен учител и трудо и арт терапевт в РЦПППО София-град. Дългогодишен опит в обучението на деца със специални образователни потребности в българската образователна система и десет годишен опит в работата с деца с обучителни трудности във Великобритания в различни образователни институции.

Цветомира Ангелова е доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-167/21.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com