Подкрепа и обучение на деца и ученици с комуникативни нарушения

Децата и учениците с комуникативни нарушения са изложени на сериозен риск от академични, социални и емоционално-поведенчески затруднения. Разбирането на особеностите в езиковото и говорното развитите е от съществено значение за определяне на несъответствието между нивото на функциониране и образователните очаквания. В обучението са представени теоретични и практически подходи за работа в клас/групата в детската градина, с най-пренебрегваните говорни и езикови затруднения: артикулационни  и фонологични нарушения, изоставащо/нарушено езиково развитие; заекване.

Обучението е с практическа насоченост за идентификация на езиково-говорни нарушения в условията на масовото обучение и представя конкретни образователни подходи, насочени към съответното комуникативно нарушение.  

Програмата е насочена към:                                                                                  

  •         учители - начален етап
  •         учители - прогимназиален етап
  •         педагогически съветници, психолози
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - целодневна организация

 

Целите на настоящия обучителен курс са запознаване с критериите за нормално езиково и говорно развитие, в контекста на образованието; определяне на типа на комуникативното нарушение; разпознаване на скрити маркери за наличие на комуникативно нарушение – емоционално-поведенчески, познавателни, физически, академични; идентификация на образователните потребности в зависимост от типа на комуникативното нарушение; техники за работа в клас/групата в детската градина. 

Лектор

Албена Игнатова е доктор по специална психология. Води лекционни курсове и упражнения във висши училища в България. Доказан експерт в сферата на специалната психология, приобщаващото образование, логопедията и социалната работа. 

Курсът е утвърден със заповед  РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com