Планиране, организиране и провеждане на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП в детската градина с основен акцент - подкрепа на деца с риск от СОТ и деца със СОТ - (специфични обучителни затруднения)

Напоследък все по- често в предучилищна възраст се открояват деца, срещащи значителни затруднения в усвояването на предвидения  учебен материал по различните направления, които не се просто инцидентни или периодични случаи. При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение. Те не се повлияват от традиционните методи на преподаване, както и от положеното от самите тях старание. Статистиката до скоро показваше, че тези проблеми са установени при 12-15% от децата в предучилищна възраст, като с времето, този процент продължава да расте. Познаването на  ранните характеристики и прояви на обучителните трудности, както и стратегиите за работа с тези деца ще мотивира учителите да търсят своевременно подходящи форми за по- ефективно обучение, подобрявайки значително тяхното  функциониране в учебен и емоционално- поведенчески план.

Програматае насочена към:

  • учители - начален етап
  • педагогически съветници, психолози
  • учители – предучилищно образование

Целите на програмата са:

Да обогати и задълбочи теоретичните знания и практическите компетентности на участниците в обучението относно:

  •           Специфичните обучителни трудности в предучилищна възраст-особености и характеристики на нарушението. Как да  разпознаваме ранните симптоми на СОТ?
  •           Оценяване на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа при деца със СОТ. Кои са подходящите методики за оценка?
  •           Планиране на подкрепата- определяне на формата на обучение, изготвяне на план за подкрепа/ индивидуални образователни програми. Как да формулираме адекватни и постижими цели и задачи на подкрепата?
  •           Провеждане на подкрепата.  Кои са подходящите стратегии за работа, техники на преподаване, методи на усвояване на знания и умения в общообразователна среда и в домашни условия?

Лектор:Гергана Колчакова

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

УдостоверениеНИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com