Особености в оценяването и работата с деца и ученици с множество увреждания

Децата и учениците с множество увреждания дълги години са обект на засилена изолация и умишлено игнориране от страна на българското общество. Едва от 1989 г. насам на тях започна да се обръща известно внимание и да се признават техните права, възможности и потенциал за обучение. С премахването на понятието “необучаеми” на практика се признаха техните възможности за обучение. Ето защо този контингент деца и ученици е сравнително непознат, въпреки че броят им традиционно се увеличава в цял свят. В България по официални данни на МОН от началото на 2015 г. общият брой на децата и учениците с множество увреждания, които попадат в различни форми на обучение, било то в специални училища, или се обучават в общообразователните учебни заведения заедно с връстници без увреждания, е 3479. Те съставляват 18,3% от всички 18 974 ученици със СОП, които се обучават в страната. Съдържанието на програмата е на база 32 учебни часа.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Педагогически съветници, психолози
  •         Учители - предучилищно образование
  •         Учители - целодневна организация

 

Целите на тази програми са насочени към предлагане на основни познания в следните направления:

  •         За особеностите и характеристиките на силно хетерогенната група на децата и учениците с множество увреждания;
  •         Ще бъде представена разработена по проект на МОН оценъчна процедура за оценяване потребностите на децата и учениците с множество увреждания;
  •         Ще бъдат дадени насоки за областите на обучение, които да бъдат засегнати при създаване и разработване на образователна програма на тази категория деца.

Лектори: 

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Неда Балканска е доктор и доцент по специална педагогика. Доказан специалист в сферата на образованието на децата и учениците със слухово-речеви нарушения. Автор на собствена методика за работа с деца.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците и местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1168/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com