Организация, управление, контрол, оценяване и инспектиране на институциите от системата на предучилищното и училищно образование

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, към компетентностите им, залегнали в професионалния им профил и съдържа теми, които могат да бъдат избирани независимо една от друга. Темите обхващат процесите на анализиране, управление, планиране, организация, контрол оценяване и инспектиране  на институциитеот системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с нормативните изисквания.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Директори
  •         Заместник-директори
  •         Ръководител направление ИКТ
  •         Педагогически съветници, психолози
  •          Възпитатели в общежитие
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         Корепетитори, хореографи, треньори

 

Целите на програмата са да се подобрят организационните и управленски компетентности на педагогическите специалисти в съответствие с нормативните изисквания (закони, ДОС и други юридически актове)в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Педагогическите специалисти да формират широк обхват от компетентности, регламентирани в техния професионален профил. Подобряване на професионалните им умения чрез повишаване на количества от знания за работата и поддържане на работния капацитет. Подпомагане на теоретичната и практическа подготовка на педагогическите специалисти в процесите на планиране, управление, оценяване, контрол и разпределяне на отговорности през учебната година.

Лектор: 

Радка Желева е магистър по публична администрация и история.  Доказан експерт в сферата на образованието и управлението на образователния процес в системата на предучилищното и училищното образование. Повече от 10 години  се  е занимавала с организационна дейност - да координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на средното образование.

Курсът е утвърден със заповед  РД09-1735/27.06.2019г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com