Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Базирана е на 16 часа и дава 1 кредит. Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, в частност оказването на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда. Подробно се описва механизма за координация между институциите, имащи отношение към процеса на приобщаване, както и дейностите на екипите за подкрепа на личностното развитие. Разглеждат се основните видове специални образователни потребности и маркерите за ранно разпознаване. Програмата дава яснота за адаптиране на средата и методи и средства за преподаване в зависимост от индивидуалните потребности на децата и учениците.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Ръководител направление ИКТ
  •         Педагогически съветници, психолози
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         Учители - предучилищно образование
  •         Учители - целодневна организация

Цели на програмата:

Целта на програмата е преминалият през нея да притежава теоретични знания за деца и ученици със СОП и да придобие практически умения за осъществяване на адекватна според нуждите допълнителна подкрепа на нуждаещите се. Да познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава, и съобразени с индивидуалните потребности на ученика, към когото е насочено. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и се ориентира за откриване на ранни маркери за нарушения. Преминалият през програмата да познава процеса на оказването на допълнителна подкрепа на децата и учениците.

Лектори: 

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1167/25.03.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com