Обучение за обучители на екипи за подкрепа на личностното развитие

Обучението е насочено към координатори на екипи за подкрепа на личностното развитие в детските градини, училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В рамките на програмата участниците се запознават с основите на приобщаващото образование, интерактивни методи за обучение на възрастни и супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищното образование.

Програмата е насочена към:

  •                  Учители – предучилищно образование
  •                  Учители – целодневна организация
  •                  Учители – начален етап
  •                  Учители – прогимназиален етап
  •                  Учители – гимназиален етап
  •                  Директори
  •                  Заместник-директори
  •                  Педагогически съветници, психолози
  •                  Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Целта на обучението е педагогическите специалисти, които са го преминали да могат да провеждат информационните семинари и тренинги на членовете на екипите за подкрепа на личностното развитие в детските градини и училищата.

 Участниците ще придобият и умения в практически техники за справяне със синдрома на професионалното прегряване, който е сериозен риск за всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Лектори:

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-223/02.02.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com